Iha loron Kinta, 18-02-2021, Secretario do Estado das Cooperativas Sr. Elizario Ferreira, MM, hala’o abertura ba Formasaun Funsionario Destakadu Municipal, ne’ebe hala’o iha Sala Enkontru FCCHM nian.

Formasaun ba Funsionario destakadu municipal ne’e ho objetivu atu kapasita ka fo kuñesimentu konaba Cooperativa, Tamba funsionario destakadu sira ne’e mak sei fo formasaun bazika ka lala’ok Cooperativa Primaria nian iha sira nia Munisipiu, Postu Administrativu no Suku.

Secretario do Estado das Cooperativas nu’udar fasilitador ba Formasaun refere mos hateten katak formadores sira tenke aproveita oportunidade ida ne’e ho diak, atu nune’e bele implementa fali iha ida-idak nia Munisipiu.

Formasaun ne’e realiza tamba kooperasaun entre SECOOP ho FCCHM hodi aumenta rekursus humanus ba movimento cooperativa.