Iha loron tersa-feira dia 6 de setembru ate kuarta-feira dia 7 de setembru 2022, ekipa verifikador husi Federasaun Cooperativa  credito Hanai Malu (FCCHM), ba halo verifikasaun iha Munisipiu Baucau, Postu administrativu Wemasse, Suku Ostiku.

Objetivu verifikasaun ne’e mak atu ba hare besik liu tan, atu nune’e bele foti desizaun ba proposta imprestimu kapitalizasaun  ne’ebe Cu Bieky-Sahe rekere mai iha federasaun cooperativa creditu Hanai malu (FCCHM).

Ekipa verifikador mak ;

  1. Venancio da silva
  2. Justina Fatima da Costa
  3. Amalia zul farida
  4. Rizania madalena de Canossa Taveiro Caldas