Díli: Sekretaria Estadu Kooperativas (SECOOP), asina kontratu ho kompaña lokal hamutuk 12 hodi sosa produtu lokal iha teritóriu laran tomak atu fornese ba programa Cesta Básica, iha Sala Reuniaun SECOOP, Loron Tersa-Feira (10/11/2020).Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira hateten, ohin hasoru malu ona ho empreza sira atu mobiliza kompañia sira ne’ebé submete propósta iha SEKoop no prontu atu sai parseiru ho governu ajuda halo rekoperasaun ba ekonómia.“Ba faze da-uluk, SECOOP asina ho kompaña12 resin, no ba oin sei aumenta tan, tanba ami hanoin katak, kompañia ida-rua de’it sei labele kobre munisipiu ne,en”, dehan SECOOP.Nia esplika, programa Cesta básica iha faze tolu, sosa produtu, halo empakotamentu no halo distribuisaun, tanba ne’e, kompañia sira presiza liuhusi asina kontratu ida mak bele partisipa iha programa ne’e.Nia dehan, kompañia sé de’it mak prontu atu koopera ho SEKoop hodi hala’o atividade rekoperasaun ekonómiku, SEKoop prontu atu koopera hodi asegura servisu ne’e ba oin ho di’ak liu tan.Nune’e mós diretór Komapañia Betulei, Oscar Lima hateten, importante tebtebes SEKoop atu fó oportunidade ba emprezáriu timoroan sira bele halo servisu ba sesta bázika Diretór Kompaña Betuhei, Oscar Lima konsidera programa Cesta Básica ne’e senti todan maibe prontu nafatin simu responsabilidade hodi hola produtu lakol hodi fahe fila fali ba komunidade sira.Kompaña hirak ne’e maka hanesan, Kompaña Green Mota Ain Unip. LDA, Paralel Unip. LDA, Star Unip. LDA, Jumar Unip. LDA, Haksolok Unip. LDA, Aitula Unip. LDA, Betuhei Unip. LDA, Altamor Unip LDA, Santos Unip. LDA.#MediaSECOOP#