Iha Loron kinta-Feira,dia 15 to’o dia 19 de Setembru 2022,formador Fcchm Sr. Teolindo Pinto hala’o formasaun ba Cooperativa sanulu (10) iha municipiu Aileu, postu administrative Aileu suku Seloi Malere.

Objetivu husi Formasaun ne’e mak atu kapasita fiskalizador  sira atu dezenvolve sira nia konhesimentu ba iha kontrolu interna  husi ida-idak nia cooperativa.

Materia ne’ebe Formador fornese iha atividade formasaun ne’e mak hanesan;

  1. Konhesimentu ba Relatoriu Finansa
  2. Analiza Rasio Orsamentu
  3. Analiza PEARLS.

Coopetiva sira ne’ebe tuir formasaun ne’e mak; CU HRER, JHAMA,CU THAKURA, CU FATUMA,CU HIKMOR,CU CONVANSA, CU HAHASUFU, CU JUKDEAR, CU HOKIFU, CU MULTI SEKTORAL.