Iha Loron 24 de Agostu 2021, Konselleru FCCHM Dr. Elizário Ferreira fo Pose ba Estrutura Cooperativa Creditu Union (CU) iha Suku Tutuala, Postu Administrativu Tutuala, Munisipiu Lautem.

Iha Seremónia fo Pose Konselleru FCCHM enkoraja ba Dirijenti no Membru Cooperativa tenki fiar malu no Komunga Espiritu Cooperativizmu.

“Creditu Union mai husi Liafuan Latina, Kompostu husi Credere katak Fiar, Union ne’e mai husi Liafuan Undus katak Uniaun, Liafuan hamutuk tiha maka fiar malu. Entaun ita ne’ebe maka involve aan iha cooperative Creditu nia laran tenki fiar malu, tenke iha vokasaun ida, presiza sakrifika an no halo dezafiu labele sai obstakulu maibe sai hanesan oportunidade hodi hakat ba oin.

Konselleru mos husu ba membru Cooperativa Adorada sira tenke Komunga Lema Kooperativa nian tamba lema Adorada ne’e iha tempu rezistensia Saudozo Nino Konis Santana maka utiliza hodi halo hasoru invasaun sira. Ne’e duni dirijenti no membru Cooperativa sira banati tuir lema refere labele hela iha Cooperativa deit maibe tenke promove ba fatin hotu- hotu atu nune’e ema mos bele involve an iha Cooperativa Adorada.

Chefe Suco Tutuala Sr. Tito Caetano sente kontente tamba Konselleru Fcchm bele ba fo pose estrutura Cooperativa Adorada, no liu husi atividade ida ne’e bele motiva diak liu tan komunidade atu involve an iha Cooperativa.

Enkuantu durante ne’e Coperativa Creditu Uniaun ne’ebe maka ejisti iha Teritóriu nasional hamutuk 119, no Postu Administrativu hamutuk 48.