Iha loron  14 fulan Setembru 2021, Secretario de Estado das Cooperativas SECoop  hala’o reuniaun iha sala reuniaun Federação Cooperativa Credito Hanai Malu (FCCHM)

Objetivu husi reuniaun ne’e maka, oinsa  maka motivador sira bele Motiva no organizaa Populasaun sira iha nivel suku hodi haburas no dezenvolve Cooperativa sira iha nivel suku ne’ebe iha ona, inklui mos harii tan Cooperativa  iha suku hirak ne’ebe maka seidauk iha cooperative, atu nune’e ema rihun atus tolu ne’ebe hela iha Dili bele involve an iha Cooperativa.

Iha Reuniaun ne’e mos foka ba melloramentu tarefa servisu ba motivador sira nian hodi kontribui ba dezenvolvimentu Cooperativa inklui dezenvolvimentu ekonomia nasaun nian.

Motivador nain 10 husi Secoop halao servisu iha FCCHM hodi mellora liu tan atividade Cooperativa nian  no bele Kapasita Cooperativa Primaria sira  ne’ebe mak rejistu ona iha FCCHM.