Dia 29 de julho 2021

Konselleru FCCHM Dr. Elizario Ferreira, MM, halo vizita membru Cooperativa Creditu Hadomi Jerasaun Futuru (HJF) hodi observa direta progresu konstrusaun sede cooperativa nian ne’ebe lansa iha tinan 2020 iha suku Tutuluru, postu Administrativu Same Villa, Munisipiu Manufahi.

Reprezentante Cooperativa Creditu HJF, Sr. Armando Bento de Jesus hateten, konstrusaun ba sede ne’e paraduu durante 1 ida fulan 6 tamba kauza husi Inundasaun iha loron 4 de Abril liuba, ne’ebe rezulta korente mota tun, nune’e difikulta sira labele tula rai henek ho fatuk ultrapassa ba Suku Tutuluru

Cooperativa HJF ne’e harii iha loron 30 Marsu 2019  to’o agora rejista ona membru hamutuk ema nain 40.

Kriteria atu sai membru HJF ne’e mak tenke hakbesik ba cooperativa HJF ne’e dala tolu ba leten no ema ne’e iha inisiativa rasik hakarak sai membru.