Konselleru FCCHM Dr. Elizario Ferreira MM Vizita Servisu sentru produsaun movimentu kamponezes Timor-Leste (MOKATIL) nian ne’ebe maka lokaliza iha area Sarau, Suku Liurai,Postu Administrativo Aileu Vila, Munisipiu Aileu, iha Loron 14 de Agostu 2021.

Iha Vizita ne’e Konselleru FCCHM afirma katak atu observa direita situasaun real iha Sentru refere, hodi nune’e bele buka meius oinsa atu solusiona problema hirak ne’ebe durante ne’e sentru infrenta, nune’e sentru refere bele iha ninia sustentabilidade.

Konselleru mos hatutan katak moris hanesan vida kooperativa ne’e atu fo moris ba membru sira laos ema ida ka rua iha kooperativa nia laran, temi kamponezes katak kamponezes mak tenki riku no kamponezes mak tenki nain ba kampu.

Prezidente MOKATIL Munisipiu Aileu, Sr. Januario de Araujo Ximenes hateten Senti kontenti ho prezensa Konselleru nian, hanesan motivasaun hodi motiva sira atu nune’e bele dezenvolve an diak liu tan.