Dili 01 de Agostu 2021

Konselleru FCCHM Dr. Elizario Ferreira MM, Partisipa Asembleia Jeral Kooperativa Joven Kreativu ba Dala Uluk, iha Salaun Federasaun Hanai Malu, Lanud Bairo Pite Dili.

Hafoin Loke Asembleia Jeral, Konselleru FCCHM Dr. Elizario Ferreira MM, husu ba membru Kooperativa Joven Kreativu hotu katak sai Joven ne’ebe  kreativu,no  tenke iha mos Espiritu Kooperativizmu atu nune’e bele lori kooperativa refere ba iha ninia sustentabilidade futuru.