Dia 14 de Agostu 2021

Konselleru Fcchm Dr. Elizario Ferreira MM, Afirma katak Vizita CU HOKIFU ( Creditu Uniaun  Hahu Ohin Ku’u iha Futuru) ne’e hanesan motivasaun ida  hodi nun’e bele aselera dezenvolvimentu Cooperativa no Garante Sustentabilidade Cooperativa nian ba Futuru.

Prezidente CU HOKIFU, Sr. Abril Binamo Hateten katak Cooperativa HOKIFU hari’i iha 2019 ho membru Fundador hamutuk ema nain 15, no to’o agora akomula ona membru hamutuk ema nain 200 ho Kapital hamutuk $158.354,74 centavos.

Sr. Abril  Binamo mos hateten Difikuldade ne’ebe Durante Kooperativa hasoru mak hanesan, menus iha Rekursu Umanu atu halo relatoriu, no konstrusaun sede Kooperativa nian ne’ebe provizoriu paradu tanba hetan difikuldade iha finanseiru atu hola material Kontrusaun nian.