Intervensaun Presidente Fcchm Nian Konaba Komemorasaun Loron Internasional Cooperativa Nian

 

Dirijentes no Coperante sira hotu mak hau hadomi no respeita!!!

Tema ba komemorasaun loron internasional Cooperativa nian ne’ebe introdus husi Alianca Koperativa Internasional maka “ASAUN COOPERATIVA IHA KLIMATIKA” .

Haktuir tema mak temi, liu husi mensagen ne’e hau nuuda presidente ba Federacao Cooperativa de Credito Hanai Malau (FCCHM), hakarak felicita esforsu hotu dirijente nian hodi asegura nafatin ejistensia cooperativa nian iha territoriu. ita nia papel inportante maka lori membru sira ba asesu kapital ne’ebe cooeprativa credito akumula husi membru sira hodi fo benificiu ba membru sira no kontribui ba bein estar membru no sociedade nian.

Papel inportante seluk mak eduka beibeik no nafatin membru sira atu adaptaan ho realidade ne’ebe mak mosu no mensajen husi Alianca Cooperativa Internasional nian husu ita atu kontribui ho asaun iha programa ba mundasa klimatika nian.

Ita nia Cooperativa atravesa dezafiu boot tolu durante tinan tolu nian laran maka hanesan; Inpase politika, inundasaaun no COVID-19 ne’ebe afeta tebtebes ba vida ekonomiku membru sira nian no ba sociedade tomak.

Kapital Cooperativa Credit nian la mai husi Subensaun ka apoiu Governu nian maibe mai husi socio membru sira nian tamba ne’e ita presiza asegura kapital minimu ne’ebe ita halibur no buka dalan oinsa atu mobilza  kapital linha de credito hodi rekopera kondisaun kapital coperativa credit hotu nian atu atende pedidu membru sira nian.

Nuudar presidente hau promote atu halo esforsu hotu atu bele hetan kapital emprestimu husi parte terceira atu bele hadia kapital finanseira cooperativa nian atu tulun membru sira bele halao aktividade micro, pequenas, media no empresa kiik sira iha rai laran.

Liu husi menjasen ne’e hau mos hakara apela ba dirijente hotu atu koopera no fo liman ba malu atu buka solusaun imediata ba problema cooperativa nian atu bele kontribui ba hadia dezenvolvimentu ekoonomia rai laran nian.

Ba ne’e deit mensajen simples ne’e hau hato, ba imi hotu nia atensaun no kolaborasaun hau hato obrigadu wain.

Elizario Ferreira

Presidente FCCHM