Dirijente  Cooperativas ramus hotu-hotu, tinan 2020 nuudar tinan dezafiante atu konklui, karik tinan ida konpleksu tebes ne’ebé ita rai afetadu husi krize boot tolu hanesan empase politika, calamidade no COVID-19, ne’ebé alerta konaba oinsa atu dezenvolve no hafanu hikas ita hotu atu dezenvolve situasaun atual no futuru ne’ebé fo orientasaun ba ema nuudar sentru ba dezenvolvimento.

Alein de krize tolu temi iha leten ita nia rain atravesa mos problema sosial no ekonómiku liliu produsaun rai laran ne’ebé la iha signifikativu no ita mos sei infrenta diskriminasaun baseia ba etniku, rasa, kor politiku, generu, relijiaun no estatuto sosial iha ita nia sosiedade.

Cooperativa la iha interese ba skenariu sira kompleksu mak temi, cooperativa fo inportansia ba hametin familia, sosiedade no nasaun ne’ebé nuudar uma lulik ba ita hotu. Cooperativa presiza iha planu ba futuru hodi dezenvolve ho responsabilidade no soliedariedade liu husi H6 hanesan tuir mai;

Hahu ho Hadiak Cooperativa, Micro no Empresas kiik sira atu sai fator determinante ba dezenvolvimento socioekonommiku no sai intermediariu entre nivel lokal no nasional; Hari Cooperativa, micro no empresaa ki’ik sira iha nivel postu no sukus ne’ebé seidauk eziste; Haburas Cooperativa, micro no empresa ki’ik sira atu sai ajente ekonomiku ida ne’ebé kontribui ativamente ba dezenvolvimentu socioeconomiku iha nivel hotu-hotu; Hametin Cooperativa, micro no empresas sira atu sai instituisaun ekonomiku ne’ebé iha kapasidade atu kompete iha merkadu finanseira no kontribui ba kadeia de merkadu; Habelar Cooperativa, micro no empresas ki’ik sira ba ema hotu atu hari sosiedade ne’ebé asosiadu, forte ekonomikamente no finansialmente; Hamos Cooperativa, Micro no empresas ki’ik ne’ebe la hatudu karakter cooperativismu no espiritu de soliedariedade;

Hau rekoinhese fiar katak ho spiritu kooperativismu no sentidu de partense husi diretores, kargu xefias no agentes hotu SECOOP no dirijente cooperativa ramus hotu-hotu nian ita sei hari aliserse cooperativa nian ida diak no forte ba futuru dezenvolvimentu cooperativa, micro no empresa ki’ik sira nian atu kontribui ba kriasaun kampu trabalhu ne’ebe dignu no kontribui ba hasae kresimentu ekonomiku no dezenvolvimentu socioeconomiku no dezenvolvimentu kapital humanu.

Cooperativa, micro no empresa ki’ik sira hahu buras, la signifika susesu maibe ne’e parte husi progresu tamba dezenvolvimentu sempre lao hamutuk ho dezafius tanne’e labele halo dezafius sai nuudar obstakulu ba dezenvolvimentu cooperativa, micro no empresa sira nian maibe tenke nakfilak dezafiu ba oportunidade.

Hau iha espetativa katak, Sei iha mudansa barak konaba kresimentu ekonómiku; Sei iha kompetisaun ne’ebé aas iha mundu negosiu; no Sei iha oportunidade barak liu  iha mundu negosiu tan ne’e hau deklara katak “ Rejultadu ne’ebé boot presiza asaun ida boot, asaun boot presiza planu ida boot, planu ne’ebé boot presiza komitimentu ida ne’ebé boot, komitimentu boot presiza hanoin ida ne’ebé klean no positivu “. Nuudar kooperativista labele tauk atu hahu tenke iha korajen atu hahu tamba iha mundu La iha muru mak la rahun, la iha kriasaun ema nian maka perfeitu, asuntu ne’ebé koalia konaba dezenvolvimentu sempre iha melhoramentu” mai ita kompriende no reflete hodi serbi ita nia sociedade no nasaun.

Hahu no hari ho Humildade, Dezenvolve ho Honestidade no kontrola ho simplisidade, hamutuk serbi sociedade no hamutuk serbi nasaun.Ida ba ita hotu, ita hotu ba ida

 

                Dr. Elizario Ferreira

Reprezenta Movimento Cooperativa