Iha loron Segunda feira,21 de fevereiro 2022 presidente FCCHM halao reuniaun ho espesialista husi Correa (COICA),iha sala reuniaun FCCHM lanud bairo pite dili.

Espesialista husi cooperativa Correa nian iha inisiativa hakarak atu fahe sira nia esperensia kona ba cooperativa.

Espesialista husi cooperativa Correa nian mos buka informasaun iha FCCHM kona ba lalaok cooperativa nian ,munisipiu nebe harii ona cooperativa no munisipiu nebe seidauk iha cooperativa.Espesialista nee mos husu kona ba produtu saida deit mak cooperativa  exporta ona ba rai liur.