Iha loron Tersa-Feira,19 de Outubro de 2020, iha sala reuniaun FCCHM.

Presidente FCCHM no Estrutura Federasaun Cooperativa Credito Hanai Malu (FCCHM) hamutuk ho Dirijentes Cooperativa Primaria realiza reuniaun konaba Maneira ezekusaun Fundo Governu 40% husi total Fundo ne’ebe maka tuir planu Governu sei koloka tan 60%. Maibe governu mos propoin ba ezekusaun ba fundo inisiu 40% ne’e tenke relata relatoriu ezekusaun depois maka governu fo tan fundo 60%. Ho razaun ne’e entre Federasaun Cooperativa Credito Hanai Malu (FCCHM) no Dirijentes Cooperativa Primaria determina desizaun  final no konkorda katak sei la ezekuta fundo inisiu 40% ne’ebe maka iha ona maibe tenke hein fundo 60% depois maka ezekuta dala ida.