Iha Loron 26 de Fevereiru 2022, Presidente FCCHM Sr. João Manuel Belo  partisipa Asembleia Geral Cooperativa KUC  iha Salaun Canossa Bekora.

Cooperativa Klibur União Crédito (KUC) Hala’o Asembleia Geral ba Tinan Fiskal 2020 no 2021 nian iha Salaun Canossa Bekora, Ho Tema “ Hadia Sistema Funsionamentu hodi Assegura Sustentabilidade KUC”

Iha Asembleia Geral Cooperativa KUC nian Hetan Partisipasaun husi Secretario de Estado de Cooperativas (SECOOP) Dr. Elizario Ferreira, MM ne’ebe husu ba Membru sira tenke kumpri ninia dever no obrigasaun tuir prinsipiu no valores cooperativas nian.

Nu’udar membru cooperativa ne’ebe diak, labele halai  ses husi responsabilidade maibe tenki kumpri nafatin prinsipiu no valores cooperativa nian. Bainhira impresta osan karik tenki fo fila tuir tempu ne’ebe determina hodi nune’e labele prejudika fali membru sira seluk.

Iha tempu ne’ebe hanesan Presidente FCCHM Sr. João Manuel Belo fo Parabens ba CU KUC no husu ba CU Primaria sira atu hadia planu ne’ebe diak ba futuru CU Primaria.