Iha loron 15 Dezembru 2020, Sr. Elizario Ferreira, Halao reuniaun ho reprezentante USAID Dr. Macario Sanches hodi koalia konaba progresu no dezafius husi WEBSITE FCCHM nian no koalia mos konaba oinsa atu nafatin mantein kooperasaun entre FCCHM ho USAID hodi dezenvolve kooperativa relasaun ho turismu ba ema hotu.

Reuniaun ne’e hetan komunikasaun positivu no komprensivu husi parte rua.