Iha Loron Kuarta-Feira, 06 de Outubro 2021 Presidente em Exercício Federasaun Cooperativa Credito Hanai Malu (FCCHM) Sr. Joao Manuel Belo realiza reuniaun ho Funsionario Fcchm Atu koalia konaba Planu monitorizasaun no Akompanhamentu ne’ebe sei halo iha CU Primaria sira iha Dili.

Objetivu husi Monitorizasaun  no Akompanhamentu ne’e mak atu hatene Progressu ne’ebe mak CU sira iha, Dezafiu ne’ebe mak CU sira enfrenta No atu identifika  atividade  real ne’ebe membru Cooperativa sira iha.