Iha loron kinta-feira, 27 de Maio 2021 SECoop hala’o Reuniaun ho Dirigentes Cooperativa iha Sala Reuniaun SECoop Acait Dili.

Objetivu husi reuniaun ne’e maka koalia konaba Relatoriu husi Federasaun Cooperativa Creditu Hanai Malu (FCCHM), Koordenasaun SECoop ho Dirigentes Cooperativa no ikus liu Webinar ne’ebe organiza husi WOCCU hodi koalia konaba Digitalizasaun Cooperativa.