Lospalos: Sekretáriu Estadu Kooperativas (SECOOP), Dr. Elizário Ferreira, MM aprésia tebes ho inisiativa husi Grupu Juventude Legumau iha Aldeia Nakroma, Suku Fuiloro, Postu Administrativu Lospalos Villa, Munisípiu Lautem, ne’ebé lidera husi Diamantinho Fernandes hodi harii kooperativa produsaun.
“Ha’u aprésia no louva ita bo’ot nia inisiativa, ne’ebé atu kria kooperativa produsaun ida iha Aldeia laran, hodi nune’e bele kontribui ba hasa’e kresimentu ekonómia famíliar nian” Afirma SECOOP
Goverannte ne’e rekuñese katak Grupu Legumau ne’ebé Lideradu husi Diamantinho Fernandes rasik, hatama proposta ba Sekretaria Estadu Kooperativas husu formasaun bázika kooperativas nian.
“Ita bo’ot sira nian proposta, hau simu ona, iha ha’u nian meja leten, no ohin ha’u rona katak kooperativa ne’e hakarak halo aktividade iha área hakiak animál, tanba ne’e, Sekretaria Estadu prontu fó apóiu formasaun ba membru sira kona-ba lala’ok kooperativa bázika nian inklui oinsa hakiak animal ho diak.
Tanba ne’e, garantia katak iha tempu badak nia laran ekipa husi Sekretaria Estadu Kooperativas sei tun hodi fó formasaun ba grupu kooperativa sira ne’ebé maka hakarak harii kooperativa” Hatutan Sekretáriu Estadu
Iha tempu hanesan, Koordenadór Grupu Juventude Legumau, Diamantinho Fernandes hateten objektivu husi kria kooperativa ne’e, atu ajuda joven hirak ne’ebé eskola lahotu, no balun lakontinua estudu iha universidade, oinsa bele kria kampu servisu rasik ba aan rasik, liu husi kooperativas hodi hetan iha kretividade hamosu rasik osan liu husi kooperativa produsaun.
“Ha’u nia inisiativa ida ne’é maka dudu ha’u ho maluk sira kria kooperativa ida ne’e, oinsá tulun joven sira iha ne’e (iha ami nia bairru) aldeia Nakroman, suku Fuiluru hodi hetan opoprtunidade oinsá bele hetan osan rasik, liu husi kooperativa produsaun”, dehan Kordenadór
Entertantu Grupu Juventude Legumau harii iha tinan 2019, no to’o agora iha ona membru hamutuk ema nain 30, espera katak iha tempu badak bele hetan formasaun bázika kona-ba lala’ok kooperativa nian husi téknika Sekretaria Estadu Kooperativas nian.
#Media SECOOP#