Fahilebo: Sekretáriu Estadu Kooperativas (SECOOP), Dr. Elizário Ferreira, MM Hato’o Boas Festa Santo Natal No Felix Tinan Foun Ba Povu Fahilebo bainhira atu ramata diskursu iha lansamentu distribuisaun Programa Cesta Básica iha Suku Refere, iha Loron Sábadu (12/12/2020).
SECOOP mos espera katak komunidade Suku Fahilebo saúde diak nafatin, hasoru malu nafatin hodi koalia kona-ba vida kooperativa nian iha tinan 2021.