Manatuto: Sekretáriu Estadu Kooperativas (SECOOP), Dr. Elizário Ferreira, MM akompaña husi Administadór Munisípiu Manatuto hala’o lansamentu Cesta Básica Nível Munisípiun, iha Munisípiu Manatuto, Postu Laklo, Suku Lako-Mesak, Loron Kinta-Feira (10/12/2020).
Iha Lansamentu ne’e SECOOP afirma katak Sekretaria Estadu Kooperativas difini ona polítika foun ba tinan 2021 nian, hodi substitui programa cesta basica, bainhira programa ramata.
“SECOOP rasik sei kria merkadu ba produtór sira bainhira programa Cesta Basica termina, hodi nune’e programa ne’e bele iha ninia sustentabilida. SECOOP sei ko’alia parte eskola, hodi nune’e komunidade sira nia produtu mos bele inklui iha merenda eskolar, hanesan mos F-FDTL, PNTL, no Hostipal sira” afirma SECOOP.
Tempu hanesan Xefe Suku Laku-Mesak, Filomeno Carceres hateten programa cesta basica ne’e, hanesan programa nasionál hodi halo rekupera ekonómia povu nian durante infrenta situasaun surtu covid-19 iha Timor Leste.
Total Aldeia iha Suku Lako-Mesak hamutuk lima (5) maka hanesan, Aldeia Readodok, Hatu-konan, Nakaleo, Tahagamu, no Labubo.
Aldeia Nokaleo maka simu uluk ho nian populasaun total hamutuk ema nain 813, maibe to’o lokraik ema nain 642 mak simu restu 171 maka seidauk.
Enkuantu kompaña ne’ebé mak responsabiliza ba Postu Administrativu tomak maka Kompaña Tuli Star Unip. Lda. Item sira ne’ebé distribui ba benefisiáriu sira maka hanesan, fos, batar hikis, formungu, kafé, koto, masin, masin midar, susuben, manu tolun, pastadente, rinso, deterjente pakote, no sabaun.
Prezensa iha seremónia ne’e maka hanesan, Komandante PNTL Munisípiu Manatuto, Administradór Postu Laklo, xefe no xefe aldeia sira.
#Media SECOOP#