Baucau: Sekretáriu Kooperstivas (SECOOP), Dr. Elizário Ferreira, MM ho ninia ekipa hala’o vizita servisu ba Sentru Vizaun Foinsa’e Baucau hodi sensibiliza no desiminasaun kona-ba papel Sekretaria Estadu Kooperativas.
SECOOP iha ninia intrevista hateten katak, grupu juventude sira ne’ebé iha ona inisiativa atu estabelese kooperativas, husi Sekretaria Estadu Kooperativas sei fasilita sira, hodi fó formasaun.
“Grupu Juventude sira ne’ebé iha ona inisiativa atu harii kooperativas, parte Sekretaria de Estadu iha ona agenda, ba desiminasaun informasaun no fó formasaun bázika hodi prosesa sira ba estabelesementu kooperativas, fasilita, no kria kondisaun ba sira, atu nune’e bele mobliza joven sira, hola parte iha vida kooperativa, nune’e kontribui kampu servisu, kria produsaun no asegura alimentar iha rai-laran” afirma SECOOP, iha Loron Kuarta-Feira (20/01/2021).
Iha Tempu hanesan Programme Manager Sentru Vizaun Foinsa’e rekomenda ba parte Sekretaria Estadu atu fasilita sira, fó formasaun iha área kontabilidade, administrasaun, no formasaun bázika kooperativas nian.
#Media SECOOP#